Q. Waar vind ik de Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden kun je hier downloaden of ga naar de website www.triosecurity.nl.

Q. Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden is tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding mogelijk. Aanmeldingen dienen te geschieden via de link aanmelden CPT.

Q. Kan ik mijn aanmelding ontbinden?

De overeenkomst met Trio SMC mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. 

Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. Trio SMC betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden leerstof en/of materialen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan accepteert Trio SMC de retourzending niet en ben je verplicht de leermiddelen af te nemen dan wel een waardevermindering te vergoeden.

Een door de Trio SMC bevestigde inschrijving voor een klassikale opleiding, seminar of workshop kan tot twee weken voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd.  Bij annulering korter dan 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd. De kosten dienen direct te worden voldaan.

In geval van annulering voor de geplande startdatum heb je het recht om in jouw plaats kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na de start van de opleiding is dit niet meer mogelijk. Annuleren kan middels een brief aan Klantenservice Trio SMC, Postbus 30023, 1303 AA Almere.

Een e-mail kan worden gestuurd naar klantenservice@triosecurity.nl of via www.triosecurity.nl/contact.

Q. Is het lesgeld aftrekbaar van de belasting?

Bent u belastingplichtig in Nederland en betaalt u zelf uw opleiding? Dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Er geldt een drempel van € 250,-. U mag het cursusgeld en de literatuurkosten onder de volgende voorwaarden aftrekken:

- U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner.

- Kosten voor de studie van uw kind mag u dus niet aftrekken.

- U kunt geen aanspraak maken op studiefinanciering of studievoorschot.

- De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep. Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

  

Voor personen die belastingplichtig zijn in België zijn de volgende regels van toepassing

Voor studiekosten geldt het algemeen principe van beroepskosten: de kosten zijn pas aftrekbaar als ze gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 1992).

De fiscale administratie stelt meer bepaald dat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan, hetzij onmiddellijk, hetzij in de toekomst. Studiekosten die onafhankelijk zijn van de op het ogenblik van de studie uitgeoefende beroepswerkzaamheid zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Wilt u dus een nieuw beroep gaan uitoefenen en volgt u hiervoor een opleiding, dan zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingen in België

Q. Kan ik het lesgeld in gedeelten betalen?

Het lesgeld kan als volgt worden voldaan:

- Betaling ineens.

- Middels een inkooporder (Rijksoverheid)

Particulieren kunnen gebruik maken van een Automatische termijnbetaling (incasso).Gemakkelijk! Bij inschrijving vermeld je het bankrekeningnummer (IBAN en BIC), waarna maandelijks automatisch het termijnbedrag wordt afgeschreven.Vanzelfsprekend houden de betalingen automatisch op als de laatste termijn is voldaan. De kosten voor deze wijze van betalen bedragen eenmalig € 15,00 en dienen te worden voldaan bij de eerste termijn lesgeld. Wij berekenen geen rente!

De volgende automatische zijn mogelijk:

 Soort aanmelding en betaling
Lesgeld
in euro
Betaling
in euro 
Termijn bedrag 
1ste maand
Termijn bedrag
2de maand
Termijn bedrag
3de maand
Termijn bedrag
4de maand
Termijn bedrag
5de maand

 Standaard opleiding (9-weken) 

Betaling ineens (particulier en zakelijk)*

 2900,00

2900,00

 
 Termijn betaling (uitsluitend particulier) *

 2900,00

2915,00

€ 595,00 € 580,00  € 580,00 € 580,00 € 580,00

 Basis opleiding (6-weken)

Betaling ineens (particulier en zakelijk)*

 2600,00  2600,00           

 Termijn betaling (uitsluiten particulieren)*

2610,00 2635,00 € 450,00 € 435,00 € 435,00 € 435,00 € 435,00

* Lesgeld is vrijgesteld van BTW

     

* Niet automatische termijn betalingen voor particulieren zijn niet mogelijk.

Q. Kan ik mij aanmelden met een inkooporder?

Ja, personen met een inkooporder melden zich via de normale procedure aan en vermelden het nummer van de inkooporder en organisatie in het daartoe geopende formulier.

Bij problemen kunt u rechtstreeks ook onze klantenservice berichten op klantenservice@triosecurity.nl

Q. Kan ik de opleiding volgen zonder examen te doen?

Voor deze opleiding zijn kwaliteitseisen beschreven en is certificering verleend door European Security Intelligence Foundation (ESIF). Indien u niet aan het een examen wenst deel te nemen, is dit sinds 8 januari 2017 mogelijk.

U ontvangt na het afronden van uw opleiding een deelcertificaat van uw opleiding voor de leergangen Security questioning, Proactieve observatie en Basis CPT-opleiding. Indien u besluit alsnog te willen deelnemen aan het theorie- en praktijkexamen, is dat mogelijk tegen betaling van de examengelden.

Als u extra examentraining(en) wilt ontvangen, worden de kosten daarvoor berekend op basis van lesgeld en andere bijdragen per dag.

Q. Heb ik een VOG of bewijs van goed gedrag en zeden nodig voor deze opleiding?

Personen die willen deelnemen aan deze opleiding dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Voor Nederland:

- Functionarissen van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, ambtenaren afkomstig van Nederlandse ministeries, Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), Gemeente-ambtenaren mits zij via de organisatie waartoe zij behoren worden aangemeld.

- Indien geen aanmelding voor bovenstaande categorieën via de eigen organisatie plaatsvindt, is legitimatie verplicht bij aanvang van de opleiding.

- Beveiligingsfunctionarissen, mits hij/zij beschikken over een nieuw model legitimatiebewijs voor beveiligers en particulier onderzoekers. Legitimatie is verplicht bij aanvang van de opleiding..

- Hulpverleners, die een wettelijke VOG-verplichting hebben, moge het verstrekte VOG overleggen als voorwaarde tot toelating.

Alle andere personen die niet kunnen aantonen dat hij/zij voor een van de bovenstaande categorieën of organisaties werkt, kunnen uitsluitend deelnemen aan de opleiding bij het overleggen van een recent afgegeven VOG.

Voor België: 

 - Functionarissen van de Federale Politie en Lokale politie, ambtenaren van Belgische ministeries,  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke ambtenaren-vaststellers, andere gemeente ambtenaremits zij via de organisatie waartoe zij behoren worden aangemeld.

- Indien geen aanmelding voor bovenstaande categorieën via de eigen organisatie plaatsvindt, is legitimatie verplicht.

- Beveiligingsfunctionarissen, mits hij/zij een legitimatiebewijs voor beveiligers en rechercheurs kunnen tonen.

Alle andere personen die niet kunnen aantonen dat hij/zij voor een van de bovenstaande categorieën of organisaties werkt, kunnen uitsluitend deelnemen aan de opleiding bij het overleggen van een recent afgegeven bewijs van goed gedrag en zeden (model 1) . U kan deze bekomen bij de dienst bevolking van de gemeente.

 

Q. Waaruit bestaat het praktijkexamen?

Het praktijkexamen bestaat uit drie delen t.w.:

- Een presentatie geven over het uitvoeren van een proactieve observatie. De duur bedraagt ca. 5 tot 10 minuten, en eventuele vragen kunnen door de examencommissie ESIF worden gesteld. Het onderwerp wordt al eerder gegeven als opdracht gedurende de opleiding. U wordt vervolgens begeleid door een docent gedurende de lessen om uw eindopdracht te kunnen maken.

- Het tweede deel van dit examen bestaat uit het professioneel waarnemen van afwijkend gedrag. De examencommissie voert dit uit d.m.v. een speciaal voor dit doel ontwikkelde video. In deze video zijn de bekendste vormen van afwijkend terroristisch gedrag(fase 2 ,3, 7 en 8) opgenomen. Kandidaten dienen a.d.h.v. een Standaard Operation Plan (SOP) vanuit de norm het afwijkend gedrag te benoemen naar indicatoren en modus operandi (MO) naar de twee examinatoren. Duur van dit deel is ca. 10-15 minuten.

Het laatste deel bestaat uit een a.d.h.v.  genoemde indicatoren en MO. een professionele Security questioning succesvol ten uitvoer brengen. De duur van dit onderdeel bedraagt ca. 10-15 minuten.

Het examenreglement is opvraagbaar de secretaris van ESIF.

Q. Ontvang ik opdrachten en geef ik presentaties over terrorisme?

Gedurende de opleiding worden per lesdag opdrachten verstrekt. De opdrachten worden als presentatie op de eerst volgende lesdag gegeven door de cursist. Alle opdrachten zijn gerelateerd aan het onderwerp terrorisme en radicalisering en hebben een duur van ca. 5 - 10 minuten. Uit veiligheidsoverwegingen maken we de onderwerpen alleen bekend aan de personen die daadwerkelijk deelnemen aan deze opleiding.

Q. Zijn er toelatingseisen voor het examen?

Aan de opleiding zijn twee examens verbonden en je ontvangt alle informatie daarover per email. Om aan het examen te mogen deelnemen,  word je door ons tijdig aangemeld bij de examencommissie mits je voldoet aan de toelatingseisen. 

Indien je theoretische kennis of je praktische vaardigheden niet toereikend zijn, meld Trio Security, in overleg met betrokkene, je niet aan voor het betreffende  examen. De toereikendheid van het beheersen van de lesstof of vaardigheid stellen we vast in leermomenten gedurende de gehele opleiding. In de eerst volgende opleiding krijg je opnieuw een kans om examen te doen.

Q. Ik heb een lesdag gemist. Bestaat de mogelijkheid om deze in te halen?

Alle lesdagen staan voor de gehele opleiding Predictive Profiling Terrorisme ® vast ingepland. Als je (een) lesdag(en) hebt gemist, dan is inhalen inprincipe niet mogelijk. Wel kun je een verzoek indienen om tegen een passende vergoeding een (aantal) lesdag(en) opnieuw te volgen bij de eerst volgende opleiding Predictive Profiling Terrorisme ®. Het is aan de directie van Trio SMC om te beoordelen of het bijwonen op dat moment tot de mogelijkheden behoort.

Als er twee opleidingen parallel lopen is dit wel mogelijk. U dient dan wel rekening te houden met een langere reistijd.

Q. Kan ik deelnemen aan deze opleiding zonder praktijkexamen?

Aan de standaard CPT-opleiding is een theorie- en praktijkexamen verbonden. Echter het deelnemen aan deze opleiding zonder praktijkexamen is mogelijk. In het overzicht "Prijs en soort opleidingen" kies je dan bij het aanmelden voor "Basis CPT-opleiding. Slaag je voor het theorie-examen dan ontvang je het diploma Predictive Profiler Terrorism (Theorie) van ESIF.

Q. Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?

De toelatingseis voor deze opleiding is minimaal MBO werk-en denkniveau noodzakelijk. Echter afhankelijk van uw ervaring kan hiervan worden afgeweken na overleg met de opleidingskundige.

Q. Kan ik vrijstellingen verkrijgen voor deze opleiding?

Neen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor deze opleiding.

Q. Wat is er zo bijzonder aan deze opleiding?

Deze opleiding is uniek in Europa en is door inlichtingen- en security experts speciaal ontwikkeld voor personen die belast zijn met uitvoerende taken. In het huidige tijdsbeeld is het ontbreken van een professionele kennis op het gebied van radicalisering en terrorisme onontbeerlijk. De opleiding is gericht op het vergroten van het kennisniveau, inzichten en (mentale) vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het waarnemen van afwijkend gedrag en dientengevolge het voorkomen van aanslagen.